Na sprzedaż

Udział w wysokości 1/3 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym w miejscowości Warzyce NOWY PRZETARG

Zgodnie z obwieszczeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym 20 kwietnia 2023 r. nr 77 . poz. 1987

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym

Marka Wojewody – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,

sygn. akt V GUp 158/20

 

ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki i zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż:

 

- udziału w wysokości 1/3, przysługującego upadłemu w prawie własności nieruchomości oznaczonej działką ewidencyjną nr 1428 o powierzchni 0,1905 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położoną w miejscowości Warzyce, gmina Jasło, powiat jasielski, województwo podkarpackie Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00002708/9.

Określenie warunków sprzedaży uwzględniając, że:

 1. Cena wywoławcza sprzedaży ww. udziału nie niższa niż 53.250,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy).
 2. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
  • Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup udziału upadłego w prawie własności nieruchomości położonej w Warzycach oznaczonej działką ewid. nr 1428, sygn. akt V GUp 158/20 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło. Oferty należy składać wyłącznie droga pocztową. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do  biura.
  • Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Marka Wojewody w upadłości,  numer rachunku: 70 8627 1011 3001 0055 8312 0001 w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.
 3. Pod uwagę będą brane pisemne oferty, które będą zawierać:
  • Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG.
  • Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie.
  • Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
  • Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
  • Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
  • Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.
 4. Pozostałe warunki:
  • Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.
  • Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy numer 70 8627 1011 3001 0055 8312 0001, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.
  • Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada na rzecz Marka Wojewody w upadłości.
  • Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
  • Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
  • Wyboru oferenta dokona Syndyk, a wybór staje się prawnie skuteczny z chwilą zatwierdzenia wyboru oferenta  przez Sędziego-Komisarza.
  • Unieważnienie sprzedaży nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
  • W sprawach nieuregulowanych warunkami sprzedaży stosuje się przepisy Prawa upadłościowego  oraz kodeksu cywilnego.
  • W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Syndyk uprawniony jest do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej w toku postepowania, jeżeli spełnia ona wszystkie wymogi formalne. O wyborze kolejnej oferty Syndyk zawiadamia oferenta, który ją złożył.

Rozstrzygnięcie sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych w Jaśle przy ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło po wcześniejszym uzgodnieniu  telefonicznym  pod nr  tel. 13 300 00 72.

 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2023 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies