Na sprzedaż

Kompleks nieruchomości w Jaśle - Gamrat - Bryły - NOWA NIŻSZA CENA

Zgodnie z ogłoszeniem w prasie - "Super Nowości", które zostało opublikowane w dniu 14-01-2020 r.

Syndyk masy upadłości Z.H.U. "JARKOMET " Stanisław Jarecki w upadłości likwidacyjnej Trzcinica 478

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

i

 zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup

kompleksu nieruchomości położonych w Jaśle (obręb Gamrat i obręb Bryły) obejmującego:

  1. prawo własności do gruntu działek nr ew. 1/4 i 2/8 o łącznej powierzchni 0,0778 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00073181/6,
  2. prawo użytkowania wieczystego do gruntu działki nr ew. 1/50 o powierzchni 0,0921 ha oraz prawo własności zabudowań przedmiotowej działki wraz z infrastrukturą, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00071902/3,
  3. prawo użytkowania wieczystego do gruntu działki nr ew. 1/57 o powierzchni 0,7551 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00085642/3,

Łączna powierzchnia: 0,9250 ha

Działki ew. nr 1/4 i 2/8 oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako las. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu gruntu działek ew. nr 1/4 i 2/8.

Na nieruchomości o nr ew. 1/57 posadowione są blaszane garaże nietrwale związane z gruntem, będące własnością osób trzecich.

Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki za najwyżej zaoferowaną kwotę nie niższą niż cena wywoławcza, składanie pisemnych ofert. 

Warunki sprzedaży: do pobrania w pdf

Cena wywoławcza netto nie niższa niż: 153.056,32 zł, w tym:

  1. netto 7.286,32 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć zł 32/100) dla nieruchomości obejmującej działki ew. nr 1/4 i 2/8 (las) - sprzedaż tej nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT,
  2. netto 16.941,16 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden zł 16/100)  dla nieruchomości obejmującej działkę ew. nr 1/50 - sprzedaż tej nieruchomości zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT,
  3. netto 128.828,84 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem zł 384100) dla nieruchomości obejmującej działkę ew.  nr 1/57 - sprzedaż tej nieruchomości opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 23%.

Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup kompleksu nieruchomości położonego w miejscowości Jasło, obręb Gamrat i obręb Bryły, sygn. akt V GUp 6/15 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. na adres Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

W przypadku skorzystania przez Skarb Państwa z ustawowego prawa pierwokupu działek ew. nr 1/4 i 2/8, oferta wiąże oferenta co do pozostałego przedmiotu sprzedaży.

Wadium: 10 % ceny wywoławczej, którą należy wpłacić na konto podane w warunkach przetargu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r.  Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania na  rachunku bankowym Sprzedającego.

Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu termonu na składanie ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych, ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło lub pod nr tel. 13 300 00 72. 

Galeria:

mapka

(C) 2020 Biuro Postępowań Upadłościowych prowadzonych przez Syndyka Dorotę Dietl Jasło | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies