Na sprzedaż

Nieruchomość w Trzcinicy, zabudowana budynkami o funkcji magazynowo-warsztatowej NOWA NIŻSZA CENA

Zgodnie z ogłoszeniem w prasie - "Super Nowości", które opublikowane zostało w dniu 14-01-2020 r.

 

Syndyk masy upadłości Z.H.U. "JARKOMET " Stanisław Jarecki w upadłości likwidacyjnej Trzcinica 478

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki i zaprasza do składania pisemnych ofert

na zakup nieruchomości położonej w Trzcinica obejmującej:

Działki ewidencyjne:

- nr 1796/1 o powierzchni 0,0628 ha,

- nr 1797/2 o powierzchni 0,1338 ha,

- nr 1797/3 o powierzchni 0,5729 ha,

zabudowane budynkami o funkcji magazynowo-warsztatowej:

- budynek biurowo-socjalny o pow. użytkowej 77,23 m²,

- zespół budynków magazynowych o pow. użytkowej 432,28 m², w tym budynku głównego 287,50 m², dobudówek 144,78 m²,

- wiata stalowa magazynowa o pow. użytkowej 93,61m²,

- budynek warsztatowy o pow. użytkowej 556,42 m²,

- budynek do składowania materiałów niebezpiecznych o pow. użytkowej 8,40 m²,

- budynek paliw o pow. użytkowej 57,23 m²,

- budynek wagi o pow. użytkowej 18,81 m².

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00049135/2.

Sprzedaży podlega prawo własności do gruntu działek oraz zabudowań wraz z infrastrukturą.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Warunki sprzedaży: do pobrania w pdf

Cena wywoławcza netto nie niższa niż:  511.333,00 zł  netto. Przedmiot sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%.

Wadium: 10 % ceny wywoławczej na konto podane w warunkach sprzedaży w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16-03-2020 r. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania na  rachunku bankowym Sprzedającego.

Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości w Trzcinicy, V GUp 6/15 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca  2020 r. na adres Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.

Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 13 300 00 72.

Galeria:

dscf4425 3cf8a  dscf4408 a9ded  mapa trzcinica 280e2

 

(C) 2020 Biuro Postępowań Upadłościowych prowadzonych przez Syndyka Dorotę Dietl Jasło | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies