Na sprzedaż

Sprzedaż działek leśnych nr ew. 110, 124 i 125 w Jaśle NOWA CENA

Zgodnie z ogłoszeniem w prasie - "Super Nowości", które zostało opublikowane w dniu 14-01-2020 r.

 

Syndyk masy upadłości Z.H.U. "JARKOMET " Stanisław Jarecki w upadłości likwidacyjnej Trzcinica 478

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki

i

 zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup

 

- nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło składającej się z niezabudowanych działek leśnych nr ew. 110, 124 i 125 o łącznej powierzchni 0,2444ha,  dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00013599/1.

Sprzedaży podlega prawo własności do gruntu działek nr ew. 110, 124 i 125 wraz z zadrzewieniem.

Działki ew. nr 110, 124 i 125 oznaczone są w ewidencji gruntów jako las. Zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe,  przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu działek ew. nr 110, 124 i 125. Szczegóły w warunkach sprzedaży.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki za najwyżej zaoferowaną kwotę nie niższą niż cena wywoławcza, składanie pisemnych ofert. 

Warunki sprzedaży: warunki do pobrania w pdf

Cena wywoławcza netto nie niższa niż: 5.524,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery zł). Sprzedaż  zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Termin składania ofert do dnia  16 marca 2020 r. na adres Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.

Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020r. na konto wskazane w warunkach sprzedaży. Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 13 300 00 72.

(C) 2020 Biuro Postępowań Upadłościowych prowadzonych przez Syndyka Dorotę Dietl Jasło | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies