Na sprzedaż

Udział w wysokości ½ we współwłasności nieruchomości położonej w Sanoku

UWAGA ZMIANY !!!!

Zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie posiedzenie z dnia 12-05-2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia przetargu zostało odwołane.

Jednocześnie został wyznaczony nowy termin otwarcia ofert w dniu 21 lipca 2020 r. godz. 14.00 sala 29.

 

 

Zgodnie z ogłoszeniem w prasie - "Super Nowości", które zostało opublikowane w dniu 27-02-2020 r.

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jolanty Hajnus zam. Sanok

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

ogłasza przetarg  ofertowy pisemny na sprzedaż:

  • udziału w wysokości 1/2, przysługującego Jolancie Hajnus, we współwłasności nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr ew. 1007 o powierzchni 0,1226 ha,  zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ul. Bolesława Prusa 4. Sprzedaży podlega udział w wysokości 1/2, przysługujący Jolancie Hajnus,  w prawie  własności do gruntu działki i zabudowań wraz z  infrastrukturą.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1S/00067908/2.

Opis techniczno - użytkowy nieruchomości: do pobrania w pdf

Cena wywoławcza sprzedaży nie niższa niż wartość oszacowania wynosząca kwotę 180.800,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych zero groszy).

Termin składania ofert na zakup nieruchomości do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 15:30 na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów.  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do  Sądu.

Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2020 r. na konto wskazane w warunkach przetargu. Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Warunki przetargu: do pobrania w pdf

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 14:00 na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego w Rzeszowie V Wydział Gospodarczy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 29

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.  609-474-651

 

Galeria:

zdjęcie dom c9716

(C) 2020 Biuro Postępowań Upadłościowych prowadzonych przez Syndyka Dorotę Dietl Jasło | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies