Na sprzedaż

Nieruchomość położona w obrębie Przemysłowa w Krośnie

Zgodnie z ogłoszeniem w prasie - "Super Nowości" z dnia 18-04-2023 r.

 

Syndyk masy upadłości Z.H.U. "JARKOMET" Stanisław Jarecki w upadłości likwidacyjnej Trzcinica 478 

ogłasza

sprzedaż w trybie z wolnej ręki

i zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup niżej wymienionych składników majątkowych

Przedmiotem sprzedaży jest:

Udział Stanisława Jareckiego w wysokości 24/1000 części w prawie użytkowania wieczystego do gruntu niezabudowanych działek nr ew. 99/67, 99/71, 99/72, 99/93, 99/107, 99/129 i 99/130 o łącznej powierzchni 0,8350 ha położonych w Krośnie, obręb Przemysłowa oraz prawo własności do naniesień znajdujących się na gruncie ww. działek.

Dla działki nr ew. 99/67 przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr KS1K/00098966/5.

Dla działek nr ew. 99/71, 99/72, 99/93 i 99/107 przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr KS1K/00089859/6.

Dla działki nr ew. 99/129 przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr KS1K/00102810/9.

Dla działki nr ew. 99/130 przez Sąd Rejonowy w Krośnie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr KS1K/00102742/1.

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. Gminie przysługuje prawo pierwokupu ww. udziału w działkach o nr  ew. 99/67, 99/71, 99/72, 99/93, 99/107, 99/129 i 99/130 położonych w Krośnie.

Cena wywoławcza nie niższa niż 34.930,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych zero groszy). Sprzedaż  zwolniona jest z opodatkowania podatkiem VAT.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.          

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2023 r. na adres: Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło, skr. poczt nr 59. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.

Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2023 r. na konto wskazane w warunkach sprzedaży. Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Warunki sprzedażydo pobrania w pdf

Rozstrzygnięcie sprzedaży nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży  lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży  możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych, ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)  lub pod nr tel. 13 300 00 72

 

 

 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2023 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies