Na sprzedaż

Niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Bachórz - Nowy przetarg

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Dąbrowskiego zam. Bachórz, sygn. akt RZ1Z/GUp-s/46/2022 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:

-     nieruchomość gruntowa stanowiąca niezabudowane działki nr ew. 38/10 o powierzchni 0,0358 ha i nr ew. 38/49 o powierzchni 0,0498 ha, położona w miejscowości Bachórz, gmina Dynów, dla której przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr RZ2Z/00034681/7,

-     nieruchomość gruntowa stanowiąca niezabudowane działki nr ew. 38/51 o powierzchni 0,0518 ha i nr ew. 38/93 o powierzchni 0,0406 ha, położona w miejscowości Bachórz, gmina Dynów, dla której przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr RZ2Z/00035309/3.

W/w nieruchomości zostały oszacowane na zlecenie Syndyka przez Rzeczoznawcę Majątkowego Jolantę Sudykowską-Pacześniak posiadającą uprawnienia nr 3700.

 Określenie warunków przetargu:

I. Cena wywoławcza sprzedaży nie niższa niż:  9.464,75 zł

II. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bachórz, sygn. akt RZ1Z/GUp-s/46/2022 – nie otwierać”. Termin składania ofert do dnia 5 kwietnia 2023 r. Ofertę należy składać na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Dietl ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło, skr. poczt. nr 59. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.

2. Wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto: Ryszard Dąbrowski numer rachunku 44 8627 1011 3001 0056 7385 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2023 r. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

III. Oferta winna zawierać:

1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG.

2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie wyrażonej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie.

3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

6. Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.

IV. Pozostałe warunki:

1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.

2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż jednego miesiąca od dnia wyboru oferty przez Syndyka, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Ryszarda Dąbrowskiego numer rachunku 44 8627 1011 3001 0056 7385 0001 przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.

3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada.

4.Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.

5. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

6.  Wyboru oferenta dokona Syndyk.

7.  Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.

8. Odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną szkodę w tym z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.

9. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz Kodeksu cywilnego.

10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy oferenta, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza Syndyk uprawniony jest do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej w toku postępowania, jeśli spełnia ona wszystkie wymogi formalne. O wyborze kolejnej oferty Syndyk zawiadamia oferenta, który ją złożył.

V.  Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostanie na stronie internetowej www.syndykjaslo.pl.

VI. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert.

VII. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu możliwe jest w Kancelarii Radcy Prawnego Doroty Dietl, ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło lub pod nr tel. 13 300 00 72.

Galeria:

działka 38 10 7a815  działka 38 93 a1877  38 51 38 9 f7d9d  38 49 50542

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2023 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies