Na sprzedaż

Syndyk sprzeda udział w wysokości 7/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Warzycach - NOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

Zgodnie z obwieszczeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które zostało opublikowane w dniu 24-05-2023 r. 

 

Syndyk masy upadłości Marka Wojewody osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 158/20,  ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki i zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup udziału w wysokości 7/8, przysługującego Markowi Wojewoda,  w prawie własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ewid. nr 3212/1 o powierzchni 2,0060 ha położoną w miejscowości Warzyce, gmina Jasło, powiat jasielski, województwo podkarpackie.

Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Jaśle  V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1J/00024944/5.

Działka nr 3212/1 stanowi użytki RIIIa - 0,4769 ha, RIIIb – 0,7223 ha, RIVa – 0,4436 ha, ŁIII – 0,3017 ha, PsIII – 0,0615 ha.

Jeżeli składający ofertę nie będzie rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, to zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ustawy prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Ustawowe prawo pierwokupu przysługuje pozostałym współwłaścicielom na mocy art. 166 k.c.

Cena wywoławcza sprzedaży ww. udziału nie niższa niż 47.332,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 00/100).

Termin składania ofert w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło.

Oferę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Warzycach, sygn. akt V GUp 158/20 – nie otwierać”. Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. Oferty należy składać wyłącznie droga pocztową. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do  biura.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

Pisemna oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG.
 2. Oferowaną cenę, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo i słownie, decyduje cena zapisana słownie.
 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym,  technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów i opłat  związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu sprzedaży oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej
 6. Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Wadium: Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Marka Wojewody w upadłości,  numer rachunku: 70 8627 1011 3001 0055 8312 0001 w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

Otwarcie ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

Pozostałe warunki sprzedaży:

 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-Komisarza, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy numer 70 8627 1011 3001 0055 8312 0001, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.
 3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego-Komisarza - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada na rzecz Marka Wojewody w upadłości.
 4. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
 6. Wyboru oferenta dokona Syndyk.
 7. Unieważnienie sprzedaży nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
 8. W sprawach nieuregulowanych warunkami sprzedaży stosuje się przepisy Prawa upadłościowego  oraz kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Syndyk uprawniony jest do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej w toku postepowania, jeżeli spełnia ona wszystkie wymogi formalne. O wyborze kolejnej oferty Syndyk zawiadamia oferenta, który ją złożył.
 10. Rozstrzygnięcie nastąpi w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży  lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży oraz przeglądanie operatu szacunkowego możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych w Jaśle, ul. Kościuszki 37, 38-200 Jasło (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym)  lub pod nr tel. 13 300 00 72

 

 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2023 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies