Na sprzedaż

Syndyk sprzeda udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle - NOWA NIŻSZA CENA

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marty Lasoty, sygn. akt RZ1Z/GUp-s/214/2023 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie zaproszenia do składania pisemnych ofert na zakup udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 15 o powierzchni 48,60 m2 zlokalizowanego w budynku nr 112 przy ul. Mickiewicza w Jaśle, w obrębie 18-Gamrat.

Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym usytuowanym na działce nr 12/16 stanowiącej własność Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla której to nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J/00078703/7. Lokal mieszkalny nie posiada urządzonej księgi wieczystej.

Określenie warunków sprzedaży uwzględniając, że:

I. Cena wywoławcza sprzedaży ww. udziału nie niższa niż 75.451,50 zł.

II. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup udziału ½ części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku nr 112 przy ul. Mickiewicza w Jaśle, sygn. akt RZ1Z/GUp-s/214/2023 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2024 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Dietl ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło.  Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 11.317,73 zł na konto Marty Lasoty w upadłości, numer rachunku: 68 8627 1011 3001 0057 2187 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2024 r. Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

III. Pisemna oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG.
 2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie.
 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu sprzedaży oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
 6. Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.

IV. Pozostałe warunki:

 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat  i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyboru oferty przez Syndyka, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Marty Lasoty w upadłości numer 68 8627 1011 3001 0057 2187 0001, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.
 3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta,  w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada.
 4. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.
 6. Wyboru oferenta dokona Syndyk.
 7. Unieważnienie sprzedaży nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
 8. Odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną szkodę w tym z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
 9. W sprawach nieuregulowanych warunkami sprzedaży stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.,

V. Szczegółowe warunki sprzedaży dostępne są stronie internetowej www.syndykjaslo.pl

VI. Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

VII. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży możliwe jest w Kancelarii Radcy Prawnego Doroty Dietl w Jaśle przy ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło,  nr  tel. do kontaktu 13 300 00 72.

VIII. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych warunków sprzedaży podlegają odrzuceniu.

Opis nieruchomości:

Lokal nr 15 ustyuowany jest na II piętrze budynku. Posiada powierzchnię 48,60 m2 w skład której wchodzą następujące pomieszczenia:

- pokój 1 - 24,80 m2,

- pokój 2 - 7,90 m2,

- kuchnia - 5,40 m2,

- łazienka - 2,70 m2,

- WC - 0,90 m2,

- przedpokój - 6,90 m2. 

Do lokalu przynależy piwnica nr 15 o powierzchni 3,65 m2.

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2024 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies