Na sprzedaż

Syndyk sprzeda udział ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną numer 1313/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w Krośnie - nowa niższa cena

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Filipa, sygn. akt RZ1Z/GUp-s/589/2023, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną numer 1313/1 o powierzchni 0,0678 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w obrębie Śródmieście miasta Krosna, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1K/00069587/2.

Nieruchomość jest zamieszkała.

Określenie warunków przetargu uwzględniając, że:

I. Cena wywoławcza sprzedaży ww. udziału nie niższa niż 279.005,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięć złotych 00/100).

II. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:

 1. Złożenie oferty drogą pocztową na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Dietl ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do kancelarii lub na adres e-mail.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 27.900,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych 50/100) na rachunek bankowy Stanisława Filipa w upadłości, numer rachunku: 33 8627 0001 2006 8251 8066 0007 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. Wadium uważa się za wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

III. Oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do złożenia oferty.
 2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie.
 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami przetargu i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu przetargu oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
 6. Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.

IV. Pozostałe warunki:

 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych.
 2. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.
 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty przez Syndyka, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Stanisława Filipa w upadłości numer rachunku: 33 8627 0001 2006 8251 8066 0007, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.
 4. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej, co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada.
 5. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 6. Wyboru oferenta dokona Syndyk.
 7. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
 8. Unieważnienie przetargu nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
 9. Odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną szkodę w tym z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
 10. W sprawach nieuregulowanych warunkami przetargu stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.

 

V. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

VI. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych warunków przetargu podlegają odrzuceniu.

VII. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu możliwe jest w Kancelarii Radcy Prawnego Doroty Dietl w Jaśle przy ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło,  nr  tel. do kontaktu 13 300 00 72.

 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej, położona w strefie centralnej miejscowości w spokojnej okolicy przy ulicy o niewielkim natężeniu. Sąsiedztwo tworzą działki o podobnym charakterze –
zabudowa jednorodzinna, budynki wielomieszkaniowe oraz nieruchomości niezabudowane. Działka w kształcie zbliżonym do trapezu na terenie równinnym o dobrych warunkach geotechnicznych, ogrodzona, pojedyncze nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych. W południowo-zachodniej części działki usytuowana jest drewniana wiata. Nieruchomość uzbrojona we wszystkie media: prąd, gaz oraz dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, murowany, wolnostojący z garażem i poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony. Budynek ma zwartą architektonicznie bryłę, dwuspadowy dach oraz taras i balkon, oddany do użytkowania końcem lat 90 ubiegłego wieku. Podjazd do garażu i płytka odbojowa wokół budynku utwardzone kostką brukową. Fundamenty betonowe, ściany z zewnątrz otynkowane, stropy w budynku żelbetonowe, dach konstrukcji drewnianej, kryty blachą , schody żelbetonowe, tynki w pomieszczeniach cementowo wapienne. Stolarka drzwiowa zewnętrzna drewniana, wewnętrzna panelowa/płycinowa, stolarka okienna częściowo drewniana i PVC.. Budynek wyposażony jest w prąd, sieciową instalację gazu i sieciową wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie na gaz z piecem w podpiwniczeniu, dodatkowo ogrzewanie podłogowe w łazience i ubikacji.

Powierzchnia zabudowy: 113,00 m2 , powierzchnia zabudowy garażu: 24,00 m2, powierzchnia użytkowa części mieszkalnej: 170,14m2

Galeria:

zdjęcie 1 0ce3e zdjęcia 2 1b2fa  zdjęcia 3 f0741

 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2024 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies