Na sprzedaż

Ogłoszenie o sprzedaży udziału w wysokości 3/4 części w nieruchomości położonej w Strzeszynie - dz. ew. 1393/1 - NOWY PRZETARG

Zgodnie z obwieszczeniem w MSiG nr 97 poz. 24704 z dnia 20 maja 2024 r.

 

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Stańczak zam. Skołyszyn, sygn. akt V GUp 437/21 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie zaproszenia do składania pisemnych ofert na zakup udziału wynoszącego 3/4 części w prawie własności nieruchomości położonej w Strzeszynie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1393/1 o powierzchni 0,9473 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym, dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1G/00091206/0.

Działka ewidencyjna nr 1393/1  stanowi grunty orne (RIVa) – 0,6753 ha, pastwiska trwałe (PsIII) – 0,1182 ha, grunty rolne zabudowane (Br-PsIII) – 0,1538 ha. Jeżeli kupujący nie będzie rolnikiem indywidualnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, to zgodnie z art. 3 ust. 4 tej ustawy prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa. Ustawowe prawo pierwokupu przysługuje współwłaścicielowi nieruchomości na mocy art. 166 k.c. Nieruchomość jest zamieszkała. Nieruchomość jest przedmiotem umowy najmu, najemcy przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości.

Określenie warunków sprzedaży uwzględniając, że:

I. Cena wywoławcza sprzedaży nie niższa niż 167.733,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote zero groszy).

II. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup udziału ¾ w nieruchomości w Strzeszynie, sygn. akt V GUp 437/21 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które ukazało się 20 maja 2024 r.  na adres: Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło.  Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Magdaleny Stańczak  w upadłości,   numer rachunku: 08 8627 1011 3001 0056 4935 0001  w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.  Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

III. Pisemna oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG.
 2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie.
 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych
 5. z zawarciem umowy sprzedaży.
 6. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu sprzedaży oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
 7. Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.

IV. Pozostałe warunki:

 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat  i podatków związanych  z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży oraz ostatecznej umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty przez Syndyka, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Magdaleny Stańczak w upadłości numer 08 8627 1011 3001 0056 4935 0001, przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.
 3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta,  w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada.
 4. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 5. Wyboru oferenta dokona Syndyk.
 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.
 7. Unieważnienie sprzedaży nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
 8. Odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną szkodę w tym z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
 9. W sprawach nieuregulowanych warunkami sprzedaży stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.

V. Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

VI. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych w Jaśle przy ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło lub  pod nr  tel. 13 300 00 72.

VII. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych warunków sprzedaży podlegają odrzuceniu.

 

Galeria zdjęć:

 

   zdjęcie 2 a327c  zdjęcie 1 f98a0

 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2024 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies