Na sprzedaż

Ogłoszenie o sprzedaży działki ewid. nr 87/2 położonej w miejscowości Skołyszyn

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Stańczak zam. Skołyszyn, sygn. akt V GUp 437/21 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,  ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie zaproszenia do składania pisemnych ofert na zakup prawa własności nieruchomości oznaczonej działką ewid. nr 87/2 o powierzchni 0,1455 ha, położoną w miejscowości Skołyszyn, gmina Skołyszyn, powiat jasielski, województwo podkarpackie, wchodzącą w skład masy upadłości Magdaleny Stańczak. Dla ww. nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KS1J/00094228/1.

Określenie warunków sprzedaży uwzględniając, że:

I. Cena wywoławcza sprzedaży nie niższa niż 41.250,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy).

II. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na zakup nieruchomości w Skołyszynie (działka ewid. nr 87/2), sygn. akt V GUp 437/21 – nie otwierać” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. do 24 kwietnia 2024 r.  na adres: Biuro Postępowań Upadłościowych ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło.  Koperta zawierająca ofertę powinna być złożona w drugiej zamkniętej kopercie. Oferty należy składać wyłącznie drogą pocztową.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Magdaleny Stańczak  w upadłości,   numer rachunku: 08 8627 1011 3001 0056 4935 0001  w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o sprzedaży w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tj. do 24 kwietnia 2024 r.  Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

III. Pisemna oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG.
 2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie.
 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu sprzedaży oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
 6. Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.

IV. Pozostałe warunki:

 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat  i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty przez Syndyka, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Magdaleny Stańczak w upadłości numer 08 8627 1011 3001 0056 4935 0001, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.
 3. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta,  w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada.
 4. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 5. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu, unieważnienia przetargu lub odstąpienia od sprzedaży w ramach przetargu bez podania przyczyny.
 6. Wyboru oferenta dokona Syndyk.
 7. Unieważnienie sprzedaży nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
 8. Odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną szkodę w tym z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
 9. W sprawach nieuregulowanych warunkami sprzedaży stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.
 10. Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.
 11. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży możliwe jest w Biurze Postępowań Upadłościowych w Jaśle przy ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło lub  pod nr  tel. 13 300 00 72.
 12. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych warunków przetargu podlegają odrzuceniu.

 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2024 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies