Na sprzedaż

Syndyk sprzeda zabudowaną działkę ew. nr 2429 położoną w Lutczy - nowa niższa cena

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Leopolda Skocza, sygn. akt RZ1Z/GUp-s/479/2023 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną  nr 2429 o powierzchni 0,23 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym oraz dostawionym budynkiem gospodarczym (stodoła),  położoną w miejscowości Lutcza, gmina Niebylec, województwo podkarpackie, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą numer RZ1S/00061409/3. Nieruchomość jest zamieszkała.

Określenie warunków sprzedaży uwzględniając, że:

I. Cena wywoławcza sprzedaży nie niższa niż 202.590,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy).

II. Warunkiem uczestniczenia w sprzedaży jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty drogą pocztową na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Dietl ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło lub elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14 czerwca 2024 r.  Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do biura lub datę wpływu na wskazany powyżej adres  e-mail.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj. 20.259,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100)  na konto Leopolda Skocza w upadłości,   numer rachunku: 20 8627 1011 2033 0000 0597 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r.  Wadium uważa się za  wpłacone z dniem uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych ani częściowych.

III. Pisemna oferta musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko bądź nazwę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z KRS lub CEIDG.
 2. Oferowaną cenę zakupu, wyrażoną cyfrowo i słownie, nie niższą niż cena wywoławcza. W przypadku różnicy w cenie napisanej cyfrowo a słownie, decyduje cena zapisana słownie.
 3. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym, technicznym i prawnym przedmiotu oferty oraz warunkami sprzedaży i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
 4. Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów, opłat i podatków związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza kopie uchwał zawierających zgodę właściwych organów na nabycie przedmiotu sprzedaży oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa. W przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy dołączyć oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w przypadku pozostawania we współwłasności ustawowej majątkowej małżeńskiej.
 6. Wymóg określony w pkt. 5 dotyczy także wszystkich wspólników spółki cywilnej.

IV. Pozostałe warunki:

 1. Kupujący zobowiązany będzie do poniesienia wszystkich kosztów, opłat  i podatków związanych  z zawarciem umowy sprzedaży, w tym między innymi do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jeśli będzie on należny według obowiązujących w dacie sprzedaży przepisów, opłat notarialnych i sądowych.
 2. Notariusza, który sporządzi akt notarialny wskazuje Syndyk.
 3. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wpłacenia oferowanej ceny i do zawarcia umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez Syndyka, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wyboru oferty przez Syndyka, przy czym oferowana cena musi zostać zapłacona na rachunek bankowy Leopolda Skocza w upadłości numer               20 8627 1011 2033 0000 0597 0001, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży. Zapłata w wyniku potrącenia wierzytelności jest niedopuszczalna.
 4. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty - bez odsetek. Wadium oferenta, który nie zaoferuje ceny równej co najmniej cenie wywoławczej oraz wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a który nie zapłaci ceny w wymaganym terminie, odmówi zawarcia umowy sprzedaży lub nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta,  w tym w wyniku nieuzyskania przez oferenta stosownych zezwoleń wymaganych przez odrębne przepisy do zawarcia umowy sprzedaży - przepada.
 5. Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę, nie niższą niż cena wywoławcza.
 6. Wyboru oferenta dokona Syndyk.
 7. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży, unieważnienia sprzedaży lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.
 8. Unieważnienie sprzedaży nie powoduje naliczenia odsetek od wadium.
 9. Odpowiedzialność Syndyka z tytułu rękojmi oraz odpowiedzialność odszkodowawcza za wyrządzoną szkodę w tym z tytułu utraconych korzyści jest wyłączona.
 10. W sprawach nieuregulowanych warunkami sprzedaży stosuje się przepisy Prawa upadłościowego oraz kodeksu cywilnego.

V. Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 7 dni od daty upływu terminu na składanie ofert.

VI. Oferty złożone po wyznaczonym terminie lub niespełniające wymogów formalnych warunków sprzedaży podlegają odrzuceniu.

VII. Przeglądanie operatu szacunkowego oraz uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży możliwe jest w Kancelarii Radcy Prawnego Doroty Dietl w Jaśle przy ul. Kościuszki 37/7a, 38-200 Jasło,  nr  tel. do kontaktu 13 300 00 72.

 

 Opis nieruchomosci: 

opis nieruchomości j p 04fbc

 

Galeria:

zdjęcie 1 84a28     zdjęcie 2 e432c 

Kancelaria Prawa Gospodarczego i Upadłościowego
Radca Prawny Dorota Dietl
Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl

ul. Kościuszki 37 (II piętro)
38-200 Jasło

Telefon: (+48) 13 300 00 72
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(C) 2024 Doradca restrukturyzacyjny Dorota Dietl | realizacja medox.pl | Polityka prywatności | Polityka cookies